lvzhenfeizuopin-6

坐千手观音
河南省玉石雕刻大师吕振飞作品

千手观音菩萨,又称千手千眼观世音佛像。观世音菩萨具有千手千眼,表示能圆满无碍普渡一切有情众生.若有众生能供养观世音菩萨,诵持该菩萨所传大悲神咒,菩萨将以千手千眼护持照见,并加持光明,息灾避祸,降伏邪魔干扰.
该作品原料,采用巴西产天然白水晶。水晶,大自然之晶灵,因为它具有极强的磁场,被世人共识为联通第三空间生物的载体,特别是藏传佛教将水晶识为供养佛的宝石之一,有着极神秘的功效。

lvzhenfeizuopin-1 lvzhenfeizuopin-2 lvzhenfeizuopin-3 lvzhenfeizuopin-4 lvzhenfeizuopin-5

lvzhenfeizuopin-8 lvzhenfeizuopin-9 lvzhenfeizuopin-10
lvzhenfeizuopin-12 lvzhenfeizuopin-13 lvzhenfeizuopin-14lvzhenfeizuopin-11lvzhenfeizuopin-7